PDF

SNAPPCAR GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER (V&B)

01.03.2017

Disse generelle vilkår og betingelser regulerer brugen af SnappCar's tjeneste. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for brugen af SnappCar's tjeneste af personer, der udlejer køretøj og personer, der lejer køretøj.

SnappCar råder dig til at læse disse generelle vilkår og betingelser grundigt, så du kender til dine rettigheder og forpligtelser.

Du bedes være opmærksom på at du, hvis du bruger platformen, programmet eller SnappCar-tjenester, indgår kontrakt med Minbildinbil ApS, når du lejer et køretøj, som er registreret og udlejes i Danmark, og indgår kontrakt med Flexidrive Sverige AB, når du lejer et køretøj, som er registreret og udlejes i Sverige. I alle andre tilfælde indgår du kontrakt med CarShare Ventures B.V..

I det følgende refereres der til CarShare Ventures B.V., Minbildinbil ApS, Flexidrive Sverige AB samt alle andre associerede selskaber som "SnappCar", "vi", "os" eller "vores".

Oversættelserne formidles kun til fordel for brugeren. Den originale engelske tekst er bindende, og vil være gældende i tilfælde af enhver uoverensstemmelse mellem den engelske tekst og enhver oversættelse.

Punkt 1         Definitioner 

Bruger:        En fysisk person, som har oprettet en profil på platformen for at kunne gøre brug af tjenesten.

Ejer:        Den bruger, der fungerer som den udlejende part i forbindelse med en lejekontrakt.

Forsikringsafgift:        præmien SnappCar opkræver kunderne på vegne af forsikringsgiveren.

Forsikringsaftale:        Aftalen mellem ejeren (som forsikringstager), lejeren (som den forsikrede), og forsikringsgiveren i forbindelse med brugen af køretøjet, som udlejes ved brug af platformen.

Forsikringsgiver:        Det forsikringsselskab, som tilbyder forsikringsaftalen.

Forudbetalinger:        Enhver rimelig og proportionel omkostning, som SnappCar har pådraget sig til fordel for brugeren og/eller på vegne af en bruger under lejeperioden, heriblandt men ikke begrænset til omkostninger i forbindelse med sammenbrud, uheld, reparation, bugsering, trafikbøder og/eller i forbindelse med andre omstændigheder.

Generelle vilkår og        SnappCar's generelle vilkår og betingelser.

betingelser:         

Godkendt bruger:        En bruger, som SnappCar har godkendt, hvorved godkendelsen er blevet baseret på en kombination af kontroller af de oplysninger, som brugeren formidlede.  

Indhold:        Enhver oplysning, som selve SnappCar udgiver på platformen, heriblandt, men ikke begrænset til, layoutet og platformens 'fremtoning', de inkluderede logoer og brands, og visse tekster.

IP-rettigheder:        Enhver industriel og/eller immateriel rettighed, heriblandt men ikke begrænset til, ophavsret, rettigheder over software, databank, handelsmærker, patenter, design, varemærke, beslægtede rettigheder og knowhow.

Kilometertakst:        Prisen for de kørte kilometer, som lejeren og ejeren bliver enige om, eksklusive forsikringsafgift og SnappCar-afgift.

Køretøj:        En bil, minibus, campingvogn eller andre motordrevne personbiler med mindst fire hjul, hvortil der kræves kørekort.

Leje:        Prisen for at leje køretøjet, som lejeren og ejeren bliver enige om, eksklusiv forsikringsafgift og SnappCar-afgift og enhver gældende ekstra afgift.

Lejeanmodning:        Et tilbud, som lejeren giver for at indgå en lejekontrakt, så det kan sendes til ejeren ved brug af platformen.

Lejekontrakt:        Den aftale, som en lejer og en ejer indgår ved brug af platformen for lejen af et køretøj.

Lejeperiode:        Perioden mellem udlevering af nøglerne ved afhentning af køretøjet fra lejerens side, og det øjeblik nøglerne returneres af lejeren til ejeren, når køretøjet afleveres.

Lejepris:        Summen af lejeafgift, kilometertakst, forsikringsafgift, SnappCar-afgift og enhver gældende ekstra afgift.

Lejer:        Den bruger, der fungerer som den lejende part i forbindelse med en lejekontrakt. 

Platform:        Platformen, som man kan få adgang til ved brug af SnappCar's mobile program eller den aktuelle eller fremtidige SnappCar-websider, heriblandt men ikke begrænset til, www.snappcar.nl, www.snappcar.dk, www.snappcar.se, www.snappcar.de eller enhver anden SnappCar-webside og underliggende sider, som tilbyder dig muligheden for at gøre brug af tjenesten.

Profil:        En individuel profilside, som du opretter og administrerer, når du registrerer dig som bruger på platformen.

Skade:        Enhver skade, defekter samt andre mangler (som forårsages på køretøjet under lejeperioden).

SnappCar:        Firmanavn for CarShare Ventures B.V., et privat anpartsselskab i henhold til hollandsk lov med hovedkontor på adressen Jaarbeursplein 6 i (3521 AL) Utrecht, Holland, som er registreret i handelskammeret under nummeret 55839118, og/eller associerede virksomheder, heriblandt men ikke begrænset til, Minbildinbil ApS, og Flexidrive Sverige AB.

SnappCar-afgift:        Det formidlingsgebyr, som SnappCar opkræver fra kunderne.

SnappCar-IP:        Enhver IP-rettighed med hensyn til tjenesten, platformen og indholdet.

SnappForm:        Den formular, som lejeren og ejeren i fællesskab udfylder og underskriver inden lejeperioden begynder, samt efter lejeperioden er udløbet.  Hvis den pågældende formular er i digital form (og udfyldes digitalt via en SnappCar-applikation), kan 'underskriv' betragtes som elektronisk 'bekræftelse', og formularen kan downloades af lejeren og ejeren efter bekræftelse.

Tjeneste:        Servicen, som SnappCar udstyrer dig med, som består af en platform, der gør det muligt at leje og udleje køretøjer mellem privatpersoner.

Udlejningspris:        Summen af udlejningsgebyret og kilometertaksten.

Punkt 2        Anvendelighed 

 1. Disse generelle vilkår og betingelser regulerer tjenesten.
 2. SnappCar kan til enhver tid ændre eller supplere disse generelle vilkår og betingelser. Den seneste version af de generelle vilkår og betingelser kan findes på platformen. Hvis de generelle vilkår og betingelser ændres, gøres du opmærksom på den nye vilkår og betingelser under din første brug af platformen, efter ændringen er blevet udført. Din fortsatte brug af platformen, efter disse generelle vilkår og betingelser er blevet ændret eller suppleret, udgør din uigenkaldelige accept af de ændrede eller supplerende, generelle vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer de ændrede eller supplerende, generelle vilkår og betingelser, er din eneste mulighed at ophøre med brugen af tjenesten og slette din profil.
 3. Takket være formidlingen fra SnappCar, kan en lejekontrakt indgås mellem lejer og ejer. SnappCar er ikke en del af lejekontrakten.
 4. Disse generelle vilkår og betingelser er gældende mellem SnappCar og brugeren. Andre dokumenter og oplysninger, som er tilgængelige på platformen, er udelukkende vejledende.

Punkt 3        Registrering og profil

3.1        Du skal registrere dig som bruger og oprette en profil for at kunne gøre brug af tjenesten.

3.2        Du garanterer, at alle oplysninger i din profil er korrekte, fyldestgørende, nøjagtige og relevante. Du erkender, at korrektheden og fuldstændigheden af de formidlede oplysninger er ekstremt vigtige for den optimale drift af platformen og tjenesten. Du erkender, at du selv er ansvarlig for korrektheden og fuldstændigheden af de formidlede oplysninger, samt enhver konsekvens af unøjagtige, ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i din profil. Du erkender, at enhver skade som du, SnappCar eller en tredjepart lider som følge af, at dine oplysninger er ukorrekte eller ufuldstændige, udelukkende er på din egen risiko og omkostning, med mindre andet fremgår af ufravigelige retsregler.

3.3        Oplysningerne, som du formidler i løbet af registreringsprocessen, lagres i en database og behandles i henhold til data- og cookiepolitikken, som du kan rådføre dig med her: Cookiepolitikken.

3.4         Du må ikke registrere dig som bruger mere end én (1) gang og/eller konfigurere eller oprette mere end én (1) profil ad gangen på platformen.  

3.5        Du alene er ansvarlig for at holde kombinationen af din adgangskode og brugernavn hemmelig. Du må ikke udlevere dit brugernavn og/eller adgangskode til tredjeparter eller på nogen måde give tredjeparter adgang til din profil. Du alene er derfor ansvarlig for al anvendelse af platformen ved brug af dit brugernavn og adgangskode. SnappCar er berettiget til at formode, at du rent faktisk er personer, som logger på ved brug af dit brugernavn og adgangskode. Du skal informere SnappCar snarest muligt, så snart du har nogen grund til at mistænke, at eventuelle uvedkommende parter har fået kendskab til et brugernavn eller adgangskode. Du er endvidere forpligtet til at træffe virkningsfulde forholdsregler, så som at ændre adgangskoden.

3.6        SnappCar er til enhver tid berettiget til at slette en bruger eller profil, som for eksempel i, men ikke begrænset til, tilfælde hvor SnappCar modtager klager om brugeren fra andre brugere.

 

Punkt 4        Krav til brugeren

4.1        Registrering som bruger, brug af tjenesten og indgåelse af en lejekontrakt er underlagt nedenstående vilkår og betingelser:

 1. Du skal være mindst 21 år gammel og, hvis du ønsker at leje et køretøj, skal du have været i besiddelse af et gyldigt kørekort (gældende for den kategori af køretøj, som du ønsker at leje) i mindst 12 måneder.
 2. Du skal kunne frembringe gyldige beviser på din identitet (et pas eller identifikationskort) samt et gyldigt kørekort, og du skal have indlæst de pågældende dokumenter i din profil i henhold til de fastsatte krav i den henseende, hvis og for så vidt som det kræves.
 3. I de to år, som ligger forud for indgåelsen af en lejekontrakt og/eller registreringen som bruger, må du ikke have været involveret i mere end to erstatningskrav for skader på køretøjer, som du er/vil blive gjort direkte eller indirekte ansvarlig.
 4. I otte år forud for indgåelsen af lejekontrakten som lejer:
 1. Må du ikke være blevet udelukket eller afvist af en forsikringsgiver, for eksempel, men ikke begrænset til, som følge af misligholdelse af kontrakt, betalingsrestancer, svig, ulovlig eller uretmæssig adfærd eller andet, og af disse årsager er der ikke blevet aftalt noget yderligere krav, hvad angår en forsikringspolice, som er tegnet af dig eller i dit navn, for eksempel, men ikke begrænset til, højere præmier, et højere fradrag og/eller begrænsning af dækningen; og
 2. Du må ikke have været kendt skyldig i at køre i påvirket tilstand (efter indtagelse af spiritus og/eller stoffer), farlig kørsel, kørsel uden forsikring og/eller forsikringssvig.
 1. Du, som lejer, må ikke være under medicinsk behandling, og må ikke have nogen begrænsning, handicap og/eller sygdom, der eventuelt kan påvirke din evne til at køre.
 2. Du har udfyldt din profil med nøjagtige og sande oplysninger, og har indlæst et billede af dig selv i din profil som dit profilbillede, i henhold til de fastsatte krav i den henseende.
 3. Du har indvilget i og accepteret disse generelle vilkår og betingelser, data- og cookiepolitikken, politikken, hvad angår straffende foranstaltninger og adfærdsreglerne, som du kan rådføre dig med her: General Terms and Conditions Privatlivspolitik Cookiepolitikken Sanktioner for bilejere Sanktioner for lejere.

4.2        Når du registrerer dig som bruger, gør brug af tjenesten og/eller indgår en lejekontrakt, garanterer du, at du opfylder (og fortsat vil opfylde) alle de overstående betingelser. Hvis du ikke overholder (eller ikke længere overholder) disse vilkår og betingelser, må du ikke (eller ikke længere) gøre brug af tjenesten som bruger, og SnappCar vil være berettiget til at forbyde din brug af tjenesten og slette din profil.

4.3        Du alene er fuldt ud ansvarlig for enhver skade og omkostning, som du selv, SnappCar og/eller tredjepart lider som følge af, at du ikke (eller ikke længere) overholder betingelserne, der fastsættes ovenfor.

4.4        SnappCar og forsikringsgiveren er berettigede til at kontrollere brugerens identitet, kreditværdighed, eventuelle tidligere domme for overtrædelse af straffeloven og fortid, hvad angår din køreadfærd ved at rådføre os med tredjeparts databaser.

4.5        SnappCar forbeholder sig ret til at fastlægge ekstra krav og/eller vilkår til brugen af serviceydelsen og/eller din registrering som bruger, for eksempel (men ikke begrænset til) krav om at kontrollere og verificere identitet (data), køretøjets tilstand og/eller andre transaktionsdata.

4.6        SnappCar er berettiget til at afvise din registrering som bruger og/eller blokere eller slette din registrering som bruger, uden at være forpligtet til at informere dig om årsagerne hertil.

Punkt 5        Betingelser, hvad angår ejeren og køretøjet

5.1        De nedenstående vilkår og betingelser gælder, som supplement til de fastsatte vilkår og betingelser i punkt 3 og 4, for registreringen som ejer:

 1. Alle køretøjer, der udbydes til leje, skal registreres i din profil.
 2. Du garanterer, at alle de køretøjer, du tilbyder, opfylder de nedenstående betingelser:
 1. Alle de grundlæggende sikkerhedskrav, der er gældende i det land, hvori køretøjet udlejes;
 2. Køretøjet er uden defekter, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt i lejekontrakten med lejeren og registreret i SnappForm;
 3. Køretøjets forsikring skal mindst dække ansvar overfor tredjemand;
 4. Alle afgifter, heriblandt vejafgifter, hvad angår køretøjet, skal være betalt rettidigt;
 5. Køretøjets registreringsnummer er gyldigt, og køretøjet er registreret i det land, hvori det udlejes;
 6. Du er køretøjets eneste ejer (eller du skal indsende en forudgående skriftlig fuldmagt, der beviser, at den retmæssige ejer har autoriseret dig til at udleje køretøjet ved brug af platformen. Hvis det drejer sig om en leasingbil, skal du indsende tilladelse fra leasingselskabet, og du har behov for forudgående godkendelse fra SnappCar for at tilbyde køretøjet på platformen);
 7. Køretøjet er undergået al sædvanlig vedligeholdelse i henhold til bilproducentens anbefalinger; og
 8. Køretøjet kan bruges på normalvis og indeholder tilstrækkelige væsker, heriblandt men ikke begrænset til, motorolie, bremsevæske, kølervæske osv., med mindre andet er udtrykkeligt aftalt i lejekontrakten med lejeren.

 

5.2        Hvis køretøjet på noget tidspunkt ikke overholder de ovenstående betingelser, er du forpligtet til at slette køretøjet fra din profil, og ophæve alle afventende reserveringer eller kontraktaftaler og/eller afvise enhver anmodning om leje;

5.3        SnappCar er berettiget til når som helst at slette køretøjet fra platformen og at afslutte enhver og alle afventende reservationer eller lejeaftaler og/eller at afvise eventuelle lejekrav, hvis det har mistanke om og/eller bevis på, at køretøjet ikke længere opfylder ét eller flere af de krav, som er omfattet af punkt 5.1 under b, for eksempel (men ikke begrænset til) i tilfælde af et antal meddelelser om sammenbrud over gennemsnittet for et køretøj, eller hvis SnappCar underrettes af et leasing-firma, om at den tilladelse, der henvises til i punkt 5.1 under b(vi) er blevet ophævet.

5.4        Ejeren har ikke tilladelse til at føje mere end tre (3) køretøjer til profilen og/eller udleje mere end tre (3) køretøjer ved brug af platformen. Leasing af køretøjer til erhvervsdrivende tillades ikke.

5.5        Ejeren har ikke tilladelse til at tilbyde et køretøj ved brug af platformen og/eller indgå en lejekontrakt med en lejer, der er medlem af ejerens familie (heriblandt, men ikke begrænset til, forældre, søskende, børn) og/eller personer, som er et midlertidigt eller fast medlem af den samme husstand.

5.6        SnappCar og forsikringsgiveren er berettigede til at kontrollere ejerens identitet, kreditværdighed, eventuelle tidligere domme for overtrædelse af straffeloven og forsikringsforløb på den ene side og specifikationer, forsikringsforløb, eventuelle tidligere domme for overtrædelse af straffeloven og forudgående skader på køretøjer på den anden, ved at rådføre sig med tredjeparters databaser.

5.7        SnappCar er berettiget til at afvise og/eller slette din registrering som ejer og/eller registreringen af køretøjet, uden at være forpligtet til at informere dig om årsagerne hertil.

5.8        I og med, at SnappCar udstyrer dig med funktioner til at kunne træffe beslutninger (eller til at træffe bedre beslutninger), hvad angår aktuelle eller potentielle lejere, anmodninger om leje, lejen eller andre anliggender, accepterer du, at dette kun tilbydes i form af støtte. Du accepterer, at du alene til enhver tid er fuldt ud ansvarlig for at tilbyde et køretøj, fastsætte lejen og kilometertaksten, acceptere eller afvise anmodninger om leje, brug af tjenesten og indgåelse af en lejekontrakt.

5.9        Du alene er fuldt ud ansvarlig for enhver skade og omkostning som følge af, at du og/eller dit køretøj ikke (eller ikke længere) fuldt ud overholder de ovenstående betingelser. Det betyder, at ejeren for eksempel (men ikke begrænset til) i tilfælde af en (tidlig) opsigelse af lejeaftalen på grund af slitage og/eller dårlig vedligeholdelse af køretøjet skal tilbagebetale den betalte lejeafgift til lejeren og skal godtgøre eventuelle forbundne ekstra omkostninger.

Punkt 6        Platformen 

6.1        Du accepterer, at SnappCar kun tilbyder en platform, hvorpå du kan komme i kontakt med andre brugere med det formål at indgå en lejekontrakt. SnappCar formidler kun platformen, men har intet kendskab til og/eller involvering i de oplysninger (som også omfatter profiloplysningerne), som du eller andre brugere udveksler ved brug af platformen, samt de køretøjer, der stilles til rådighed ved brug af platformen. SnappCar er derfor ikke en del af lejekontrakten, og kan derfor ikke acceptere nogen form for ansvar for denne.

6.2        SnappCar tilbyder platformen 'i den stand som den forefindes'. Du accepterer, at tjenesten kun indeholder funktioner og andre karakteristika, som du finder dem på platformen på det tidspunkt, du bruger den. Af denne grund  udelukker SnappCar udtrykkeligt, stiltiende og utvetydigt enhver form for garanti, forpligtelse og erstatning, heriblandt men ikke begrænset til, garantier, forpligtelser og erstatninger, hvad angår tjenestens (og tjenestens brug) kvalitet, fuldstændighed, sikkerhed, lovlighed og korrekthed, platformen (og platformens brug), samt de oplysninger, der formidles på den, med mindre disse generelle vilkår og betingelser angiver andet.

6.3        Du accepterer, at SnappCar til enhver tid er berettiget til at ændre, modificere og/eller lukke platformen eller tjenesten uden at være ansvarlig over for dig for eventuelle skader. Hvis du ikke ønsker at acceptere eventuelle modificeringer og/eller ændringer, er din eneste anden mulighed ikke længere at bruge tjenesten og platformen, og at få slettet din profil.

6.4        SnappCar garanterer ikke, at tjenesten er tilgængelig til enhver tid, og er uden afbrydelser eller nedbrud. Årsagerne til, at tjenesten eventuelt går ned inkluderer, men er ikke begrænset til, afbrydelser i forbindelsen til nettet eller telefonen, eller som følge af virusser eller fejl/defekter. Du accepterer, at SnappCar ikke er ansvarlig over for dig for nogen skader, som skyldes eller som er et resultat af, at tjenesten ikke er tilgængelig midlertidigt eller permanent, eller fordi tjenesten midlertidigt eller permanent går ned i løbet af brugen.

6.5        Du accepterer, at SnappCar er berettiget til at lukke tjenesten midlertidigt eller permanent og/eller begrænse brugen af tjenesten uden forudgående varsel, og uden som følge at være ansvarlig over for dig, hvis SnappCar antager, at det er nødvendigt at gøre dette, for eksempel i forbindelse med rimelig, nødvendig vedligeholdelse af platformen.

6.6        Du accepterer, at SnappCar er berettiget til at slette køretøjer (heriblandt dine køretøjer) fra platformen uden forudgående varsel, og uden som følge at være ansvarlig over for dig.

6.7        Du accepterer fuldt ansvar over for SnappCar og eventuelt tredjeparter for enhver oplysning, som du stiller til rådighed ved brug af din profil eller, som du på nogen måde udveksler i forbindelse med en lejekontrakt, forsikringsaftale og/eller anmodning om leje.

6.8        Du accepterer, at SnappCar ikke yder og ikke kan yde nogen form for garanti, hvad angår de køretøjer, der tilbydes ved brugen af platformen og, at de ikke tjekker de oplysninger, som stilles til rådighed på platformen, gennem profiler eller på enhver anden måde samt, at de ikke accepterer noget ansvar overhovedet for de pågældende oplysninger. Derudover, accepterer du, at du ikke på nogen måde kan gøre SnappCar ansvarlig, med mindre disse generelle vilkår og betingelser udtrykkeligt angiver andet.

Punkt 7        Indgåelse af lejekontrakten 

7.1        a) Lejen fastsættes af ejeren i henhold til de minimum og maksimum beløb, der fastsættes af SnappCar, samt enhver yderligere instruktion.

b) SnappCar er berettiget til at opkræve ekstra afgifter som f.eks. SnappCar-afgiften og forsikringspræmien, såvel som ekstra afgifter på grundlag af en risikoprofil, for eksempel i forbindelse med brugerens alder, et køretøjs fremstillingsår eller værdi eller en ekstra afgift på vegne af forsikringsgiveren som for eksempel dækning i udlandet.

c) Ejeren fastsætter også kilometertaksten. De 'gratis kilometer' (antallet af kilometer, der ikke skal betales for) bestemmes af ejeren, hvis relevant, i henhold til de instruktioner, som formidles af SnappCar. Det er ikke tilladt at fastsætte kilometertaksten mellem dem selv og/eller at opkræve nogen andre omkostninger af lejeren eller at fastsætte andre omkostninger mellem dem.

7.2        Lejere har tilladelse til at indsende flere anmodninger om leje, op til det maks. antal, der angives på platformen.

7.3        Den pågældende ejer modtager en meddelelse i forbindelse med anmodningen om leje. En ejer kan angive på platformen, at han/hun ønsker at acceptere anmodningen om leje.

7.4        Lejekontrakten anses som værende indgået på det tidspunkt, hvor ejeren accepterer lejerens anmodning om leje. SnappCar er ikke en del af lejekontrakten. SnappCar fungerer kun som et mellemled ved at tilbyde platformen og gøre betalingen lettere.

7.5        Lejere har ikke tilladelse til at leje mere end et (1) køretøj ved brug af platformen i samme periode eller i overlappende perioder. Når der er indgået lejekontrakt og lejen er blevet betalt, annulleres enhver anden anmodning om leje for den samme og/eller overlappende periode automatisk.

Punkt 8        Forpligtelser i henhold til lejekontrakten

8.1        I løbet af lejeperioden er lejeren ansvarlig for køretøjet og alle de omkostninger, der forbindes med denne status, køretøjets beliggenhed og sikkerhed.

8.2        Lejeren garanterer, at han/hun vil bruge køretøjet i henhold til adfærdsreglerne, som de er blevet stillet til rådighed på platformen: Rules of Conduct.

8.3        Lejeren må ikke tillade, at nogen anden person, udover lejeren selv, kører i køretøjet, med mindre (i) den anden fører er registreret med SnappCar som en 'godkendt bruger'; (ii) SnappCar er blevet informeret om den anden fører på forhånd; og (iii) Lejeren har informeret ejeren i den henseende.

8.4        Inden ejeren overgiver køretøjet til lejeren som følge af lejekontrakten, skal ejeren og lejeren udfylde alle oplysningerne i SnappForm på korrekt og fyldestgørende måde, og underskrive SnappForm eller bekræfte den elektronisk ved brug af platformen. Snappform udgør en del af lejekontrakten. Lejeren og ejeren er fuldt ansvarlige for at udfylde alle oplysninger korrekt og fuldstændigt og for at tjekke korrekt ind og ud via platformen og/eller SnappCar-applikationen.

8.5        Ejeren skal forhindre lejeren i at overtage køretøjet, hvis ejeren har rimelige grunde til at mistænke, at lejeren:

 1. Ikke overholder vilkårene og betingelserne for en lejer, som fastsat i punkt 4;
 2. Af en hvilken som helst årsag ikke er egnet til at køre køretøjet;
 3. Ikke kan fremvise et gyldigt køretøj og pas/ID (for at kunne identificere sig selv);
 4. Ikke kan fremvise bekræftelse af lejekontrakten med det korrekte bestillingsnummer; eller
 5. Nægter at udfylde de korrekte og fyldestgørende oplysninger via SnappCar-applikationen og/eller nægter at tjekke ind.

I de ovenstående tilfælde kan ejeren eventuelt opsige lejekontrakten uden at pådrage sig nogen omkostninger eller bøder.

8.6        Lejeren må ikke overtage køretøjet, hvis lejeren har rimelige grunde til at mistænke, at ejeren:

 1. Og/eller køretøjet overholder vilkårene og betingelserne for en lejer, som fastsat i punkt 4 og 5; og/eller
 2. Ikke oplyser enhver skade på køretøjet på korrekt og fyldestgørende måde i SnappForm papirudskrift og/eller elektronisk ved brug af platformen, SnappCar-applikationen og/eller SnappForm;
 3. Nægter at udfylde andre korrekte og fyldestgørende oplysninger via SnappCar applikationen og/eller nægter at tjekke ind.

I de ovenstående tilfælde kan lejeren eventuelt opsige lejekontrakten uden at pådrage sig nogen omkostninger eller bøder, og lejeren modtager en refundering af den betalte leje fra ejeren.

8.7        Lejeren er ansvarlig for at tilbagelevere køretøjet:

 1. På den dato og det tidspunkt og sted, der er aftalt i lejekontrakten;
 2. Uden nogle af lejerens personlige ejendele efterlades i køretøjet;
 3. Med enhver nøgle og papirer og/eller andre dokumenter og materialer (heriblandt reservedele) og tilbehør, heriblandt men ikke begrænset til, reservehjulet, donkraften samt ethvert andet materiale, som befandt sig i køretøjet på det tidspunkt, køretøjet blev stillet til rådighed for lejeren;  
 4. Med den samme brændstofmængde, som da køretøjet blev afleveret, med mindre parterne har aftalt andet i lejekontrakten; og parterne har registreret det i SnappForm; og
 5. I den samme tilstand, som køretøjet blev overtaget i, med mindre parterne har aftalt og registreret andet i SnappForm.

8.8        Lejeren er fuldt ud ansvarlig for enhver skade, som ejeren, SnappCar og/eller tredjeparter måtte lide som følge af lejerens mangel på at helt eller delvist opfylde sine forpligtelser. Derudover, accepterer lejeren de ansvar, som beskrives ovenfor, tillige med forpligtelsen om at håndtere erstatningskrav, og accepterer sanktionssystemet og de bøder, der udstikkes i de straffende foranstaltninger Sanktioner for bilejere Sanktioner for lejere, som SnappCar kan påbyde og inddrive, som et supplement til den reelle skade, som ejeren eller SnappCar har lidt.

8.9        Når lejeperioden er udløbet, er lejeren og ejeren forpligtet til at angive på SnappForm (enten på papir eller, hvis muligt, elektronisk ved brug af platformen) , om køretøjet er blevet beskadiget,  udover aflæsningen af køretøjets kilometertæller og brændstofniveauet i køretøjet. Lejeren og ejeren er forpligtede til i fællesskab at underskrive og/eller bekræfte Snappform Hvis en af de to parter nægter at underskrive og/eller bekræfte Snappform i fællesskab, er begge parter forpligtede til at udfylde deres egen SnappForm i papirform og understøtte oplysningerne i SnappForm med beviser (for eksempel ved brug af fotos).

8.10        Lejeren og ejeren er fuldt ansvarlige for at udfylde, kontrollere og afslutte SnappCar-applikationen og SnappForm korrekt og fyldestgørende herunder at tjekke ind og ud på en korrekt og rettidig måde. SnappForm udgør en del af lejekontrakten og kan downloades af lejeren og ejeren efter bekræftelse.

8.11        SnappCar kan eventuelt mægle, hvis der opstår konflikt mellem lejer og ejer. SnappCar er dog ikke en del af lejekontrakten og/eller forsikringsaftalen. Det er derfor lejerens og ejerens ansvar at finde en løsning på enhver konflikt, der måtte opstå.

Punkt 9        Vilkår og opsigelse af lejekontrakten

9.1        Lejekontrakten indgås for lejeperioden og afsluttes automatisk, når lejeperioden ender, og efter betaling er sket. Lejeren og ejeren kan eventuelt kun opsige lejekontrakten før tid i overensstemmelse med de straffende foranstaltninger Sanktioner for bilejere Sanktioner for lejere .

9.2        Tilbagelevering af køretøjet på et tidligere tidspunkt end det, som aftales i lejekontrakten, vil ikke medføre at lejekontrakten opsiges og/eller en fuld eller delvis refundering af lejen.

9.3        SnappCar skal modtage den fulde leje såvel som SnappCar-afgiften, forsikringsafgiften og alle andre gældende, ekstra afgifter, inden den pågældende lejeperiode indledes.

9.4        Indtil SnappCar har modtaget betaling af leje såvel som SnappCar-afgiften, forsikringsafgiften og alle andre gældende, ekstra afgifter fuldt ud, er begge parter berettigede til at opsige lejekontrakten uden omkostninger.

9.5        Parterne kan eventuelt kun forlænge lejekontrakten indtil en ophøret af den pågældende lejeperiode udløber. Med hensyn til en forlængelse af lejeperioden, skal parterne følge den samme procedure som proceduren, der blev fulgt for at indgå den oprindelige lejekontrakt. Hvis ejeren ikke accepterer anmodningen om at forlænge lejekontrakten og/eller, hvis lejeren ikke foretager rettidig betaling af (den ekstra) leje, gælder den oprindelige lejeperiode, som angivet i lejekontrakten. Lejeren skal returnere køretøjet rettidigt inden for den oprindelige lejeperiode. Disse generelle vilkår og betingelser finder også tilsvarende anvendelse, hvad angår enhver (aftalt) forlængelse af lejekontrakten.

9.6        Parterne kan eventuelt tilbagetrække lejekontrakten inden for en periode på 14 dage efter opsigelsen af lejekontrakten i henhold til den ovenstående paragraf 7.4. Lejekontrakten kan dog ikke tilbagetrækkes af nogen af parterne efter lejeperiodens start. Efter lejeperiodens start forventes det, at lejekontraktens løbetid fuldendes med hensyntagen til retten til at ophævelse.

Punkt 10        Skade, forsikring og bøder

10.1        Forsikringsaftalen indgås samtidigt med indgåelsen af lejekontrakten. Forsikringsaftalen afhænger af lejekontrakten, omfatter samme betingelser som lejekontrakten, og afsluttes i henhold til lovgivningen, når lejekontrakten afsluttes. Hvis den foreskrevne procedure ikke følges for indgåelsen af lejekontrakten eller en eventuel forlængelse heraf, vil køretøjet ikke være forsikret.

10.2        Forsikringsaftalen reguleres af forsikringsgiverens forsikringsbetingelser. Du kan finde yderligere oplysninger i denne henseende på at forsikring.

10.3        Lejeren er fuldt ud ansvarlig for enhver skade. Hvis ikke skaden opdages, når køretøjet tilbageleveres, men indberettes til lejeren og SnappCar ved skriftlig meddelelse inden for 48 timer, gælder den retsformodning, at skaden fandt sted i løbet af lejeperioden for, hvilken lejeren er ansvarlig. 

10.4        Hvis skaden dækkes af forsikringsaftalen, er lejeren kun forpligtet til at betale fradraget, som angivet i forsikringsaftalen.

10.5        Hvis skaden ikke dækkes af forsikringsaftalen, skal lejeren og ejeren selv afgøre skaden.

10.6        Forsikringsgiveren kan og er berettiget til at stille som betingelse for dækningen, at lejeren og/eller ejeren skal indsende en fuldt ud udfyldt og bekræftet og/eller underskrevet SnappForm og, at lejeren og/eller ejeren skal indsende en fuldt ud udfyldt og underskrevet europæisk skadesanmeldelse. Hvis ikke lejeren og ejeren samarbejder eller ikke samarbejder på fyldestgørende måde i den henseende, er den pågældende part selv ansvarlig for enhver efterfølgende skade. Dette inkluderer derfor, men er ikke begrænset til, skade, der opstår og ikke er dækket af forsikringsgiveren, fordi brugerne ikke har samarbejdet, eller ikke har samarbejdet på en fyldestgørende måde.

10.7        Hvis det er åbenlyst, at en ejer forsøger at beskylde en lejer for enhver skade, der allerede er blevet forårsaget til køretøjet, skal de reelle omkostninger for den påkrævede skadevurdering, skadebehandlingen og ekstra administrative forvaltningsakter, såsom inkludering i FISH-systemet og en rapport om forsikringssvig til politiet, samt en administrativ sanktion, som udstukket af de straffende foranstaltninger Sanktioner for bilejere Sanktioner for lejere, opkræves fra ejeren. Dette beløb vil være på mindst EUR 1.000 for hver enkelt hændelse. Ejeren udelukkes endvidere fra forsikringspolicer med forsikringsgiveren.

10.8        Ejeren er selv ansvarlig for enhver krævet meddelelse til sin aktuelle forsikringsgiver om, at hans/hendes køretøj vil blive udlejet. Ejeren er selv ansvarlig for at overholde sin aktuelle forsikringsgivers vilkår og betingelser og skal dermed, for eksempel selv bedømme i forbindelse med hans/hendes aktuelle forsikringspolice, om antallet af kilometer pr. år skal ændres, og informere sin aktuelle forsikringsgiver i den henseende.

Punkt 11        Betaling

11.1        Lejeren betaler lejen, som aftalt i lejekontrakten. Lejen såvel som SnappCar-afgiften, forsikringsafgiften og alle andre gældende ekstra afgifter skal være betalt fuldt ud, inden lejeperioden indledes.  Kilometertaksten såvel som SnappCar-afgiften og forsikringsafgiften skal være betalt fuldt ud, i henhold til punkt 11.5, efter lejeren og ejeren har bekræftet kilometertallet.

11.2        Oplysninger vedrørende betalingsmetoderne kan findes på platformen payment methods. Alle betalinger skal håndteres i samarbejde med en tredjepart. Alle betalinger skal først foretages til den pågældende tredjepart, hvorefter tredjeparten fordeler betalingerne til de relevante ejere, efter den relevante lejekontrakt er udløbet, samt til SnappCar og tredjeparter, så som forsikringsselskabet.

11.3        SnappCar's oplysninger vil anses som værende korrekte, hvad angår fastsættelsen af det beløb, der udbetales til lejeren eller ejeren.  

11.4        SnappCar accepterer ikke noget ansvar overhovedet med hensyn til fejltagelser, som begås, når lejekontrakten indgås, heriblandt men ikke begrænset til, fejltagelser vedrørende profiler, lejeperioder, leje og/eller køretøjer.

11.5        Når lejeperioden udløber, opkræves kilometertaksten fra lejeren umiddelbart efter, at antallet af ekstra kørte kilometer er blevet bekræftet af lejeren og ejeren. Kilometertaksten betales så til ejeren inden for fem hverdage, efter den er blevet opkrævet sammen med lejeafgiften.

11.6        Du accepterer, at SnappCar eventuelt opkræver yderligere omkostninger og eventuelt opkræver dem lige så snart, lejeperioden udløber, som tillæg til lejen, heriblandt men ikke begrænset til, omkostninger, der vedrører:

 1. Enhver bøde af hensyn til de straffende foranstaltninger Sanktioner for bilejere Sanktioner for lejere.
 2. Rengøringsudgifter (hvis køretøjet tilsmudses i løbet af lejeperioden);
 3. Det fradrag, der eventuelt gælder ud fra forsikringsaftalen, som vil blive opkrævet på vegne af forsikringsgiveren;
 4. Enhver bøde og proceduremæssige omkostninger i forbindelse med parkering, trafik og/eller andre overtrædelser, heriblandt men ikke begrænset til, alle bugseringsudgifter eller omkostninger i forbindelse med en hjulspærre, der forekommer i løbet af lejeperioden;
 5. Et tab eller skade, der skyldes en brugers mangel på at overholde disse generelle vilkår og betingelser, for så vidt det tillades af loven;
 6. Et tab eller skade, der skyldes en brugers mangel på at overholde lejekontrakten, for så vidt det tillades af loven;
 7. Moms eller andre afgifter, som pålægges de beløb, der henvises til i dette punkt eller lejen;
 8. Ethvert forskud, som SnappCar betaler til tredjeparter, herunder for eksempel andre brugere; samt
 9. Enhver omkostning, som skyldes tilbageføring af automatisk gældsinddrivelse i den bankkonto, som SnappCar har kendskab til og, som angives af brugeren.    

11.8        Ejeren accepterer at, hvis og i det omfang, SnappCar ikke er i stand til at inddrive de yderligere omkostninger, er SnappCar forpligtet til at betale de pågældende yderligere omkostninger til ejeren, uanset den underliggende årsag, tillige med tilfælde, hvor omkostningerne ikke dækkes af forsikringsaftalen.

11.9        Brugeren autoriserer SnappCar til at debitere nedenstående betalinger fra det bankkontonummer, som SnappCar har kendskab til og, som brugeren bruger på det tidspunkt, der er gældende:

 1. Enhver bøde af hensyn til de straffende foranstaltninger;
 2. En betaling, som er skyldig med hensyn til tjenesten, heriblandt kilometertaksten, SnappCar-afgiften, forsikringsafgiften og alle andre gældende, ekstra afgifter;
 3. En betaling, som er skyldig med hensyn til fradraget i forbindelse med forsikringsaftalen;
 4. En betaling, som er skyldig med hensyn til et tab eller skade, der skyldes en brugers mangel på at overholde disse generelle vilkår og betingelser; og
 5. Ethvert forskud, som SnappCar betaler; samt

11.9        SnappCar er berettiget til at forlange, at der stilles et beløb som sikkerhed. Når brugeren registreres på platformen, får han/hun tilladelse, hvis krævet, til at stille et beløb til rådighed som sikkerhed, for eksempel via iDeal eller med kreditkort. Dette beløb kan eventuelt anvendes til at opkræve ekstra skyldige omkostninger, som henvist til ovenfor.

11.10        SnappCar er berettiget til at modregne skyldige beløb og/eller til enhver tid at aflyse deres tjenester midlertidigt.

Punkt 12        IP-rettigheder

12.1        Alle SnappCar IP gøres udelukkende gældende for CarShare Ventures B.V. og/eller deres licensgivere.

12.2        CarShare Ventures B.V. giver brugerne en begrænset, personlig,  genkaldelig ret, som ikke kan viderelicenseres eller overføres,  til at bruge SnappCar IP på den måde, der udstikkes i disse generelle vilkår og betingelser.

12.3        Meddelelser eller angivelser, hvad angår SnappCar IP må ikke modificeres på nogen som helst måde, heriblandt men ikke begrænset til, man må ikke fjerne dem, gøre dem ulæselige, skjule dem eller ændre dem.

12.4        Enhver direkte eller indirekte krænkelse af SnappCar IP er ulovlig. Du garanterer, at du ikke vil udføre handlinger, som direkte eller indirekte kunne krænke eller skade SnappCar IP, heriblandt men ikke begrænset til, ved brug af domænenavne, handelsmærker, varenavne eller reklamer (for eksempel ved brug af GoogleAdwords).

12.5        For så vidt der inddrages IP-rettigheder i oplysninger, som du inkluderer i din profil, bevilger du hermed SnappCar en global, ubehæftet licens uden omkostninger, som kan være sublicenseret og til ikke-ekslusiv brug, samt at formidle de pågældende oplysninger.

Punkt 13        Ansvar

13.1                SnappCar er kun ansvarlig for direkte skade (som beskrevet ovenfor), som du lider som følge af en grov krænkelse og/eller retsstridig handling på SnappCar's vegne, behæftet med et maks. beløb på EUR 1.000. SnappCar's samlede ansvar vil under ingen omstændigheder, hvad angår hver enkelt hændelse, og i tilfælde af efterfølgende hændelser, hvad angår hvert kalenderår, overstige et beløb på EUR 1.000.

13.2        Direkte skade betyder udelukkende:

 1. Materiel skade på varerne;
 2. Rimelige omkostninger, som forekommer for at kunne forebygge eller begrænse direkte skade og, som kunne forventes som følge af hændelsen, hvorpå ansvaret baseres; og
 3. Rimelige omkostninger, som forekommer for at kunne fastsætte skadens årsag, ansvar, den direkte skade og den udbedrende løsning.

13.3        Ethvert ansvar tilhørende SnappCar for alt andet end direkte skade, heriblandt medfølgende skade, udelukkes. I denne sammenhæng betyder medfølgende skade i ethvert tilfælde: Mistet fortjeneste, mistede besparelser, formindsket goodwill, skade som følge af en afbrudt forretning, tab, omkostninger, som forekomme for at kunne forhindre eller fastlægge medfølgende skade, mistet ejendom, udveksling eller skade på elektroniske data og/eller tab, der skyldes forsinkelser.

13.4        SnappCar er i ethvert tilfælde under ingen omstændigheder ansvarlig for skade, der skyldes:

 1. Oplysninger, som SnappCar modtager fra tredjeparter eller oplysninger, der lægges ud på websider af tredjeparter, til hvilke SnappCar henviser;
 2. Oplysninger, som brugerne lægger ud på platformen eller i profiler;
 3. Skade på eller mistet ejendom, heriblandt et køretøj;
 4. Dødsfald eller kvæstelse med mindre det skyldes en forsætlig handling udeladelse eller grov uagtsomhed på SnappCar's vegne;
 5. Trafik- eller parkeringsbøder i forbindelse med et køretøj;
 6. Brændstofomkostninger i forbindelse med et køretøj;
 7. En anden brugers mangel på at overholde disse generelle vilkår og betingelser; og
 8. Opsigelse af en lejekontrakt, ophør med brug af tjenesten, fjernelse af en profil og/eller lukning af platformen.

13.5        Begrænsningen af SnappCar's ansvar er ikke beregnet til at udelukke ansvar på SnappCar's vegne for nogen forsætlig handling eller undladelse og/eller groft uforsvarlig adfærd på selve SnappCar's vegne ('egne handlinger'), og/eller deres tilsynsførende underordnede.

13.6        Du vil holde SnappCar skadesløs mod enhver skade og omkostning, heriblandt men ikke begrænset til, skade som følge af en reel eller formodet krænkelse af SnappCar IP, erstatningskrav fra tredjeparter, inkassoomkostninger, legale erhvervsinteresser, mistet fortjeneste, enhver skyldig bod eller bøder, samt omkostninger for juridisk assistance, som SnappCar lider eller løber ind i, der skyldes (i) en grov krænkelse som følge af din mangel på at overholde de generelle vilkår og betingelser; (ii) din brug af tjenesten, eller (iii) en uretmæssig eller lovstridig handling, heriblandt med ikke begrænset til, en krænkelse af eller brud på lejekontrakten.

Punkt 14        Lukning af profilen

14.1        Du har til enhver tid rettigheden til ophøre med brugen af tjenesten, og lukke/slette din profil. Lukningen af din profil påvirker ikke lejekontrakter, der allerede er blevet indgået inden det tidspunkt, hvor du lukkede din profil. Alle anmodninger om leje annulleres.

14.2        Du accepterer, at SnappCar har rettigheden til at blokere din brug af tjenesten for at udelukke dig og/eller slette din profil uden at være ansvarlig over for dig, hvis SnappCar mener, at der er grund til at gøre således, for eksempel men ikke begrænset til, hvis du handler i strid med enhver bestemmelse, der fastsættes i disse vilkår og betingelser.

14.3        Hvis du, efter lukning af din profil, stadig er berettiget til en betaling og/eller stadig har en saldo på det tidspunkt, hvor din profil blev lukket, vil SnappCar sørge for, at de pågældende beløb bliver udbetalt til dig.

14.4        Ethvert beløb, som du skylder SnappCar, er straks forfaldent til betaling på det tidspunkt, hvor din profil lukkes.

Punkt 15        Diverse bestemmelser 

15.1        Disse vilkår og betingelser samt enhver tvist, som opstår som følge af og/eller er knyttet til dem, reguleres af de ufravigelige og gældende love og bestemmelser i landet, hvor køretøjet er registreret og udlejes.

15.2        Enhver tvist, der er en følge af og/eller er knyttet til disse generelle vilkår og betingelser skal indsendes til den kompetente domstol i Utrecht, med mindre der er udpeget anden kompetent domstol i henhold til ufravigelige lovbestemmelser.

15.3        Hvis du har en klage, bedes du først sende din klage til SnappCar (+45 89.88.35.86. eller support@snappcar.dk). Hvis din klage ikke behandles tilfredsstillende, er du som forbruger berettiget til at indlevere din klage via Den Europæiske Unions platform (Den europæiske platform til onlinetvistbilæggelse): http://ec.europa.eu/odr. 

15.4        Hvis enhver bestemmelse, der er fastsat i disse generelle vilkår og betingelser, viser sig at være ugyldig eller underlagt annullering, eller af en hvilken som grund er eller bliver ugyldiggjort helt eller delvist, vil de andre bestemmelser, der er fastsat i disse generelle vilkår og betingelser, stadig være gældende. SnappCar erstatter den ugyldige bestemmelse med en bestemmelse, der er gyldig og hvis juridiske konsekvenser, når man tager indholdet og formålet med disse generelle vilkår og betingelser i betragtning, er så tæt som muligt på dem fra den ugyldige bestemmelse.

15.5        SnappCar er berettiget til at overføre til tredjeparter eller pantsætte ethvert erstatningskrav, beføjelser, rettigheder og forpligtelser samt handlinger, der er knyttet til disse generelle vilkår og betingelser, og vil informere dig i tilfælde af, at de beslutter at gøre således. Du erklærer herved nunc pro tunc, at du vil samarbejde med den pågældende overførsel eller pantsætning og, at den pågældende tredjepart, i tilfælde af den pågældende overførsel, er berettiget til at udøve enhver rettighed mod dig.

SNAPPCAR Generelle vilkår og betingelser (V2)          01-03-2017        Side  af